8ème Kyû – Techniques

KAMAE

 • Hichô no Kamae
 • Kôsei no Kamae
 • Bôbi no Kamae
 • Hachimonji no Kamae

TAIHENJUTSU UKEMI GATA

 • Zenpo Kaiten
 • Yoko Nagare
 • Jun Nagare
 • Gyaku Nagare

Toutes les techniques en Suwari et Tachi, Ryôte et Katate

UKE NAGASHI

 • Jôdan Uke
 • Chûdan Uke
 • Gedan Uke

HIKEN JÛ ROPPÔ

 • Sokki Ken
 • Shuki Ken
 • Soku Yaku
 • Soku Gyaku
 • Shishin Ken
 • Shako Ken

KERI NO DAKEN KIHON

 • Soku Hô Geri
 • Omote Keri

SANSHIN NO KATA (GOGYO)

 • Chi no Kata
 • Sui no Kata
 • Ka no Kata
 • Fu no Kata
 • Ku no Kata

KIHON HAPPÔ SANPÔ NO KATA

 • Ichimonji no Kata
 • Jumonji no Kata
 • Hicho no Kata

KIHON HAPPÔ GOHÔ NO KATA

 • Omote Gyaku
 • Ura Gyaku
 • Omote Henka
 • Musha Dori
 • Musô Dori

SHIHÔ TENCHI TOBI

 • Ten Tobi
 • Chi Tobi

GYAKU WAZA

 • Oni Kudaki (Ura et Omote)
 • Take Ori (Ura et Omote)
 • Ô Gyaku

NAGE WAZA

 • Ganseki Nage
 • Uchi Mata
 • Uchi Gake
 • Ryu Sui Iki – Tachi Nagare
 • Ryu Sui Iki – Yoko Nagare

TORITE KIHON DORI NO KATA – URA GYAKY

 • 6 techniques d’Ura Gatame

KYÛSHO

 • Gankotsu
 • Jinchû
 • Kage
 • Nagare
 • Ryûmon
 • Sai
 • Murasame