Cours du 08-12-2014

 • JUNAN TAISO
 • DOJO REI
 • UKEMI :
  • Zenpo Nagare suwari & tachi
  • Ushiro Nagare suwari
 • HIKEN JU ROPPO :
  • Tai Ken
  • Shizen Ken
  • Kake Taoshi
 • KYUSHO :
  • Asagasumi
  • Sai
  • Ryuge
 • GYAKU WAZA :
  • Oni Kudaki
   • Ura
   • Omote
 • COMBAT :
  • Défense contre Tsuki :
   • Tai Sabaki
   • Tai Ken
  • Défense contre Tsuki :
   • Omote Uke Nagashi
   • Shizen Ken à Asagasumi
   • Kake Taoshi
  • Henka :
   • Omote Uka Nagashi
   • Gyaku Nage
 • DOJO REI
 • Etirements