Cours du 15-12-2014

 • JUNAN TAISO
 • DOJO REI
 • KAMAE :
  • Seiza
  • Fudoza
  • Hanza
  • Shizen
  • Ichimonji
  • Jumonji
  • Hicho
 • UKEMI :
  • Zenpo Nagare suwari & tachi
  • Ushiro Nagare
  • Zenpo Kaiten
 • HIKEN JU ROPPO :
  • Goshitan Ken
  • Boshi Ken
  • Shuto Ken
  • Soku Yaku
 • KYUSHO :
  • Asagasumi
  • Uko
  • Butsumetsu
  • Gorin
 • SANSHIN NO KATA / GOGYO :
  • Chi no Kata
  • Sui no Kata
  • Ka no Kata
  • Fu no Kata
  • Ku no Kata
 • KIHON HAPPO SANPO :
  • Ichimonji no Kata
  • Jumonji no Kata
  • Hicho no Kata
 • HAJUTSU KYO HO
  • Te Hodoki Katate & Ryote
 • ARUKI WAZA
  • Shoku Shin So Soku Ho
  • Shizen Aruki
 • DOJO REI
 • Etirements