Cours du 27-11-2014

 • JUNAN TAISO
 • DOJO REI
 • KAMAE :
  • Seiza
  • Fudoza
  • Hanza
  • Shizen
  • Ichimonji
  • Jumonji
  • Doko
  • Hicho
 • UKEMI :
  • Zenpo Nagare suwari & tachi
 • HIKEN JU ROPPO :
  • Goshitan Ken
  • Boshi Ken
  • Shuto Ken
  • Soku Yaku
  • Sokki Ken
 • KYUSHO :
  • Asagasumi
  • Uko
  • Butsumetsu
  • Gorin
 • SANSHIN NO KATA / GOGYO :
  • Chi no Kata
  • Sui no Kata
  • Ka no Kata
  • Fu no Kata
  • Ku no Kata
 • KIHON HAPPO GOHO :
  • Omote Gyaku
  • Ura Gyaku
  • Omote Henka
  • Musha Dori
  • Muso Dori & Jigoku Dori
 • GYAKU WAZA :
  • O Gyaku
 • COMBAT :
  • Défense contre Tsuki :
   • Ura Uke Nagashi
   • Sokki Ken à Gorin
   • O Gyaku
 • DOJO REI
 • Etirements