Cours du 22-12-2014

 • JUNAN TAISO
 • DOJO REI
 • KAMAE :
  • Seiza
  • Fudoza
  • Hanza
  • Shizen
  • Ichimonji
 • UKEMI :
  • Zenpo Nagare suwari & tachi
  • Ushiro Nagare
  • Zenpo Kaiten
 • HIKEN JU ROPPO :
  • Goshitan Ken
  • Boshi Ken
  • Shuto Ken
  • Soku Yaku
 • KYUSHO :
  • Asagasumi
  • Uko
  • Butsumetsu
  • Gorin
 • SANSHIN NO KATA / GOGYO :
  • Chi no Kata
  • Sui no Kata
  • Ka no Kata
  • Fu no Kata
  • Ku no Kata
 • KIHON HAPPO SANPO :
  • Ichimonji no Kata, travail en aveugle
 • HAJUTSU KYO HO
  • Te Hodoki Katate & Ryote
  • Tai Hodoki
 • ARUKI WAZA
  • Shoku Shin So Soku Ho
  • Shizen Aruki
 • DOJO REI
 • Etirements

Cours du 18-12-2014

 • JUNAN TAISO
 • DOJO REI
 • KAMAE :
  • Seiza
  • Fudoza
  • Hanza
  • Shizen
  • Ichimonji
  • Jumonji
  • Hicho
 • UKEMI :
  • Zenpo Nagare suwari & tachi
  • Ushiro Nagare
  • Zenpo Kaiten
 • HIKEN JU ROPPO :
  • Goshitan Ken
  • Boshi Ken
  • Shuto Ken
  • Soku Yaku
 • KYUSHO :
  • Asagasumi
  • Uko
  • Butsumetsu
  • Gorin
 • SANSHIN NO KATA / GOGYO :
  • Chi no Kata
  • Sui no Kata
  • Ka no Kata
  • Fu no Kata
  • Ku no Kata
 • KIHON HAPPO SANPO :
  • Ichimonji no Kata
  • Jumonji no Kata
  • Hicho no Kata
 • KIHON HAPPO GOHO :
  • Omote Gyaku Suwari
  • Ura Gyaku Suwari
 • HAJUTSU KYO HO
  • Te Hodoki Katate & Ryote
 • ARUKI WAZA
  • Shizen Aruki
 • DOJO REI
 • Etirements

Cours du 15-12-2014

 • JUNAN TAISO
 • DOJO REI
 • KAMAE :
  • Seiza
  • Fudoza
  • Hanza
  • Shizen
  • Ichimonji
  • Jumonji
  • Hicho
 • UKEMI :
  • Zenpo Nagare suwari & tachi
  • Ushiro Nagare
  • Zenpo Kaiten
 • HIKEN JU ROPPO :
  • Goshitan Ken
  • Boshi Ken
  • Shuto Ken
  • Soku Yaku
 • KYUSHO :
  • Asagasumi
  • Uko
  • Butsumetsu
  • Gorin
 • SANSHIN NO KATA / GOGYO :
  • Chi no Kata
  • Sui no Kata
  • Ka no Kata
  • Fu no Kata
  • Ku no Kata
 • KIHON HAPPO SANPO :
  • Ichimonji no Kata
  • Jumonji no Kata
  • Hicho no Kata
 • HAJUTSU KYO HO
  • Te Hodoki Katate & Ryote
 • ARUKI WAZA
  • Shoku Shin So Soku Ho
  • Shizen Aruki
 • DOJO REI
 • Etirements

Cours du 11-12-2014

 • JUNAN TAISO + Histoire du Bujinkan
 • DOJO REI
 • KAMAE :
  • Seiza
  • Ichimonji
 • UKEMI :
  • Otoshi Suwari Ukemi Ryote
  • Zenpo Nagare
 • HIKEN JU ROPPO :
  • Fudoken
  • Shutoken
 • UKE NAGASHI : B
 • KIHON HAPPO SANPO : Ichimonji no Kata
 • KIHON HAPPO GOHO : Omote Gyaku
 • GYAKU WAZA :
  • Ura Gyaku
  • Hon Gyaku
 • ARUKI WAZA :
  • Shizen Aruki
 • DOJO REI
 • Etirements

Cours du 08-12-2014

 • JUNAN TAISO
 • DOJO REI
 • UKEMI :
  • Zenpo Nagare suwari & tachi
  • Ushiro Nagare suwari
 • HIKEN JU ROPPO :
  • Tai Ken
  • Shizen Ken
  • Kake Taoshi
 • KYUSHO :
  • Asagasumi
  • Sai
  • Ryuge
 • GYAKU WAZA :
  • Oni Kudaki
   • Ura
   • Omote
 • COMBAT :
  • Défense contre Tsuki :
   • Tai Sabaki
   • Tai Ken
  • Défense contre Tsuki :
   • Omote Uke Nagashi
   • Shizen Ken à Asagasumi
   • Kake Taoshi
  • Henka :
   • Omote Uka Nagashi
   • Gyaku Nage
 • DOJO REI
 • Etirements