Archives pour la catégorie Suivi pédagogique

Cours du 05-01-2015

 • JUNAN TAISO
 • DÔJÔ REI
 • KAMAE NO KATA
 • UKEMI :
  • Zenpô Nagare suwari & tachi dans toutes les directions
 • SANSHIN NO KATA / GOGYO :
 • Rappel dernier cours NAGE WAZA :
  • Ganseki Nage
  • Harai Goshi
  • Ô Soto Gake
  • Gyaku Nage
 • TORITE WAZA
  • Omote Gatame
  • Tachi Waza
  • Suwari Waza
   • Kubi Ori
 • ARUKI WAZA
  • Shizen Aruki
 • DÔJÔ REI
 • Etirements

Cours du 29-12-2014

 • JUNAN TAISO
 • DÔJÔ REI
 • KAMAE NO KATA
 • UKEMI :
  • Zenpô Nagare suwari & tachi dans toutes les directions
  • Zenpô Kaiten
 • SANSHIN NO KATA / GOGYO :
 • NAGE WAZA :
  • Ganseki Nage
  • Harai Goshi
  • Ô Soto Gake
  • Gyaku Nage
 • ARUKI WAZA
  • Shizen Aruki
 • DÔJÔ REI
 • Etirements

Cours du 22-12-2014

 • JUNAN TAISO
 • DOJO REI
 • KAMAE :
  • Seiza
  • Fudoza
  • Hanza
  • Shizen
  • Ichimonji
 • UKEMI :
  • Zenpo Nagare suwari & tachi
  • Ushiro Nagare
  • Zenpo Kaiten
 • HIKEN JU ROPPO :
  • Goshitan Ken
  • Boshi Ken
  • Shuto Ken
  • Soku Yaku
 • KYUSHO :
  • Asagasumi
  • Uko
  • Butsumetsu
  • Gorin
 • SANSHIN NO KATA / GOGYO :
  • Chi no Kata
  • Sui no Kata
  • Ka no Kata
  • Fu no Kata
  • Ku no Kata
 • KIHON HAPPO SANPO :
  • Ichimonji no Kata, travail en aveugle
 • HAJUTSU KYO HO
  • Te Hodoki Katate & Ryote
  • Tai Hodoki
 • ARUKI WAZA
  • Shoku Shin So Soku Ho
  • Shizen Aruki
 • DOJO REI
 • Etirements

Cours du 18-12-2014

 • JUNAN TAISO
 • DOJO REI
 • KAMAE :
  • Seiza
  • Fudoza
  • Hanza
  • Shizen
  • Ichimonji
  • Jumonji
  • Hicho
 • UKEMI :
  • Zenpo Nagare suwari & tachi
  • Ushiro Nagare
  • Zenpo Kaiten
 • HIKEN JU ROPPO :
  • Goshitan Ken
  • Boshi Ken
  • Shuto Ken
  • Soku Yaku
 • KYUSHO :
  • Asagasumi
  • Uko
  • Butsumetsu
  • Gorin
 • SANSHIN NO KATA / GOGYO :
  • Chi no Kata
  • Sui no Kata
  • Ka no Kata
  • Fu no Kata
  • Ku no Kata
 • KIHON HAPPO SANPO :
  • Ichimonji no Kata
  • Jumonji no Kata
  • Hicho no Kata
 • KIHON HAPPO GOHO :
  • Omote Gyaku Suwari
  • Ura Gyaku Suwari
 • HAJUTSU KYO HO
  • Te Hodoki Katate & Ryote
 • ARUKI WAZA
  • Shizen Aruki
 • DOJO REI
 • Etirements