Cours du 01-12-2014

 • JUNAN TAISO
 • DOJO REI
 • UKEMI :
  • Zenpo Nagare suwari & tachi
  • Ushiro Nagare suwari & tachi
 • HIKEN JU ROPPO :
  • Goshitan Ken
  • Boshi Ken
  • Shuto Ken
  • Soku Yaku
 • KYUSHO :
  • Asagasumi
  • Gorin
  • Suigetsu
  • Uko
 • SANSHIN NO KATA / GOGYO :
  • Chi no Kata
  • Sui no Kata
  • Ka no Kata
  • Fu no Kata
  • Ku no Kata
 • KIHON HAPPO GOHO :
  • Omote Gyaku
  • Ura Gyaku
  • Omote Henka
  • Musha Dori
  • Muso Dori & Jigoku Dori
 • GYAKU WAZA :
  • Ura Oni Kudaki
 • HAJUTSU KYO HO :
  • Te Hodoki Katate
 • DOJO REI
 • Etirements